Privacybeleid

Overeenkomstig Artikel 13 van Verordening (EU) 679/2016 (AVG), verklaart E.C.H.O. (European Confederation of Care Home Organisations) dat zij de verwerkingsverantwoordelijke is zoals aangegeven in de contactgegevens op deze website. In overeenstemming met voornoemde wettelijke bepalingen gebruikt en verwerkt E.C.H.O. gebruikersgegevens in verband met de hieronder gespecificeerde doeleinden en methoden.

Verwerking betekent in dit verband elke bewerking of een reeks van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, raadplegen, verwerken, wijzigen, aanpassen, wissen, wissen van opslag, opvragen, raadplegen, vergelijken, gebruiken, koppelen, samenvoegen, blokkeren, doorgeven, bekendmaken, wissen en vernietigen, zelfs indien deze niet in een bestand zijn opgenomen.

De persoonsgegevens worden handmatig of met behulp van geautomatiseerde of elektronische middelen verwerkt in de volgende gevallen:

a) primaire doeleinden gericht op het mogelijk maken van een abonnement op de nieuwsbriefservice;
b) communicatie en verspreiding van persoonsgegevens ter verwezenlijking van de primaire doeleinden van de verwerking.

In geen geval zullen persoonsgegevens of gevoelige gegevens aan derden worden meegedeeld of bekendgemaakt, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Met verwijzing naar Artikel 13, lid 1, punt (d) van Verordening (EU) 679/2016 (AVG) en de aanduiding van de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden doorgegeven of die hiervan kennis kunnen nemen in hun hoedanigheid van verwerker, functionaris, aangewezen vertegenwoordiger of gemachtigde, kunnen dezelfde gegevens worden doorgegeven aan en gebruikt door personeel of professionals van E.C.H.O. en uitsluitend worden doorgegeven aan externe professionals van derden voor het uitvoeren van strikt professionele, commerciële of bedrijfsactiviteiten.

De verwerkingsverantwoordelijke is E.C.H.O., gevestigd te Selsaetenstraat 50b, 2160 Wommelgem, België, tel.: +39 (0)51 334546, e-mail: echo@echo-eu.com.

In ieder geval blijven de rechten van de betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens gewaarborgd, zoals bepaald in Artikel 7 van Verordening (EU) 679/2016 (AVG), waarnaar in zijn geheel dient te worden verwezen.